Blog

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Η λίστα των 58 μεταρρυθμίσεων

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) της Κύπρου αναμένεται να εγκριθεί τις επόμενες ημέρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε εθνικό επίπεδο προχωρούν οι διαδικασίες για την υλοποίησή του.

Το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε τη γραπτή συγκατάθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την αποδέσμευση των πιστώσεων, ύψους 20 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν παρεμβάσεις που εμπίπτουν στο ΕΣΑΑ. Ήδη έχει εγκριθεί η αποδέσμευση πιστώσεων ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση τον προκαταρκτικό κατάλογο και την εκτίμηση των έργων.

Το ΥΠΟΙΚ διαβίβασε στη Βουλή και τον τελικό πίνακα παρεμβάσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό κόστος €1,2 δις περίπου, ο οποίος έχει υποβληθεί στην ΕΕ. Για το 2021 υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν 56,14 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Ο κατάλογος περιλαμβάνει 172 μεταρρυθμίσεις και έργα.

Ανά άξονα πολιτικής οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούν προαπαιτούμενα για την εκταμίευση των κονδυλίων είναι οι εξής:

Άξονας 1: Δημόσια υγεία και πολιτική προστασία – διδάγματα από την πανδημία

 • Εθνικό κέντρο κλινικής τεκμηρίωσης και βελτίωσης της ποιότητας – ανάπτυξη / προσαρμογή κλινικών προτύπων και πρωτοκόλλων και δημιουργία μονάδας για την επίβλεψη και διατήρησή τους.
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιτήρηση (έλεγχος & καταγραφή) της κατανάλωσης αντιβιοτικών εντός των νοσοκομείων και της παρακολούθησης νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 • Σταδιακή προσαρμογή για την εισαγωγή μοντέλου αποζημίωσης με βάση την ποιότητα στην πρωτοβάθμια και νοσηλευτική περίθαλψη.

Άξονας 2: Ταχεία μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία

 • Εισαγωγή πράσινης φορολογίας.
 • Ανεξαρτητοποίηση του Κυπριακού Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (TSOC) από την αρμόδια Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για να διευκολύνει το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό και την προώθηση της υιοθέτησης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Δημιουργία ψηφιακού One-Stop-Shop για την ευθυγράμμιση της αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ, καθώς και τη διευκόλυνση της υλοποίησης ενεργειακών αναβαθμίσεων σε κτήρια.
 • Δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για αποθήκευση ενέργειας, με στόχο την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ.
 • Ανάπτυξη Έξυπνου Συστήματος Μεταφορών με τη χρήση τεχνολογιών Ψηφιακού Αντιγράφου (Digital Twin) για συλλογή, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, επιτρέποντας την παρακολούθηση και την αναπαραγωγή των φυσικών δικτύων κινητικότητας με την πρόβλεψη για τη λήψη αποφάσεων σεναρίων πραγματικής ζωής.
 • Δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη μιας διαλειτουργικής και αποτελεσματικής υποδομής επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και για τη ρύθμιση της σχετικής αγοράς.
 • Νομοθετική ρύθμιση για τη σταδιακή κατάργηση των πλέον ρυπογόνων οχημάτων, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές με υψηλά επίπεδα ρύπανσης.
 • Μεταρρύθμιση Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων.

Άξονας 3: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

 • Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αριστείας στον τομέα της γεωργικής τεχνολογίας.
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη βελτίωση του εμπορίου και της συμμετρίας πληροφοριών στην εφοδιαστική αλυσίδα φρέσκων προϊόντων.
 • Γενετική βελτίωση του πληθυσμού αιγοπροβάτων της Κύπρου.
 • Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία.
 • Νέο αναπτυξιακό μοντέλο και διαφοροποίηση της οικονομίας. Ίδρυση Συντονιστικού Φορέα μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) που θα υποστηρίζεται από εργαλεία πολιτικής βάσει δεδομένων για την υποστήριξη του οικοσυστήματος Ε&Κ και για την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ των φορέων χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής.
 • Κίνητρα για ενθάρρυνση και προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς της Ε&Κ.
 • Πολιτικές και κίνητρα για διευκόλυνση και ενίσχυση της πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές και εργαστήρια που στηρίζονται από δημόσια χρηματοδότηση.
 • Νόμος για διευκόλυνση στρατηγικών επενδύσεων.
 • Ενίσχυση Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης ξένων εταιρειών στην Κύπρο.
 • Εκσυγχρονισμός του Περί Εταιρειών Νόμου.
 • Σχεδιασμός και σύσταση Εθνικού Αναπτυξιακού Οργανισμού (National Promotional Agency).
 • Εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
 • Κίνητρα για την προώθηση συγχωνεύσεων και εξαγορών.
 • Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση των διαδικασιών και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης για καλύτερη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής.
 • Ρύθμιση ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα.
 • Εισαγωγή νέου πλαισίου για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία και νέων κανονισμών για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εργαζομένων.
 • Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας, της διαφάνειας και της περαιτέρω ψηφιοποίησης των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων.
 • Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Νομικής Υπηρεσίας μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης υποθέσεων.
 • Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις τοπικές αρχές και σχετικά μέτρα στήριξης.
 • Αστικός αναδασμός (urban land consolidation) – πολεοδομικός ανασχεδιασμός για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση της γης.
 • Αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα της δικαιοσύνης.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός δικαστηρίων.
 • Βελτίωση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για καταπολέμηση της διαφθοράς.
 • Ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για Διαχείριση Κρίσεων στα Πιστωτικά Ιδρύματα.
 • Πλαίσιο και Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ).
 • Στρατηγική για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών του συστήματος τίτλων ιδιοκτησίας.
 • Νέο νομικό πλαίσιο και μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών από τα πιστωτικά ιδρύματα.
 • Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη μητρώου παρακολούθησης υποχρεώσεων – δημιουργία αρχείου με τις ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις / οφειλές (π.χ. φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, τέλη δημοτικών αρχών) οποιασδήποτε οντότητας (φορολογούμενοι πολίτες, εταιρείες, αυτοεργοδοτούμενοι, σωματεία κ.λπ.) προς την Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Βελτίωση του πλαισίου αφερεγγυότητας.
 • Στρατηγική για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού.
 • Ενίσχυση της εποπτείας των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων.
 • Βελτίωση της εισπρακτικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας του Τμήματος Φορολογίας.
 • Αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού – ΑΤΡ.

Άξονας 4: Προς μια ψηφιακή εποχή

 • Ενδυνάμωση της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής / Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)
 • Eνδυνάμωση του εθνικού Γραφείου Ευρυζωνικότητας (Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής).
 • Digital Service Factory – εφαρμογή νέων μεθοδολογιών για την ανάπτυξη επιλεγμένων ψηφιακών υπηρεσιών βάσει του δυνητικού αντίκτυπου στη διευκόλυνση των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων με το κράτος – συνεργασία με UK Government Digital Service.
 • Καθορισμός και εφαρμογή νέας πολιτικής υπολογιστικού νέφους (G Cloud) όσον αφορά τα κυβερνητικά συστήματα και τις υπηρεσίες πληροφορικής.
 • Ψηφιοποίηση των διαδικασιών DIGIPOI της Αστυνομίας.
 • Δημιουργία Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (Beneficial Ownership Registry) σύμφωνα με την Οδηγία (EE) 2015/849.

Άξονας 5: Απασχόληση, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό

 • Αντιμετώπιση αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) και αγοράς εργασίας.
 • Νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.
 • Επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός σχολικών μονάδων για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση STEM.
 • Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες (E-skills) – υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.
 • Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Ευέλικτες μορφές εργασίας με τη μορφή τηλεργασίας.

 

Πηγή: https://politis.com.cy/politis-news/oikonomia/ethniko-schedio-anakampsis-kai-anthektikotitas-i-lista-ton-58-metarrythmiseon/